1.opłata za nawigację trasową o nazwie ER (en-route)

2.opłata za nawigację terminalową o nazwie TNC (terminal navigation charge)

wynoszących odpowiednio:

ER – 164,63 PLN (ok. 43 EUR)

TNC – ok. 813 PLN (przy założeniu nowej alokacji kosztów i jednej strefie opłat)Związek Regionalnych Portów Lotniczych i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej deklarują wsparcie dla przedłożonych propozycji oraz podkreślają ich znaczenie dla rozwoju rynku lotniczego na lotniskach regionalnych, który możliwy będzie dzięki zaproponowanym zmianom w stawce opłaty terminalowej jak też poprzez utrzymanie wszystkich polskich lotnisk komunikacyjnych obsługiwanych przez PAZP w tzw. jednej strefie opłat.– Cieszę się, że nasze propozycje cennika opłat nawigacyjnych na przyszły rok spotkały się ze zrozumieniem i poparciem tak ważnego podmiotu jak Związek Regionalnych Portów Lotniczych -instytucji skupiającej lotniska obsługujące większość ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej -powiedział Krzysztof Banaszek prezes PAŻP.– Jedna opłata terminalowa dla wszystkich polskich lotnisk, to w obecnej sytuacji rozwiązanie bardziej racjonalne niż stosowane wcześniej, które polegało na niższej opłacie dla lotniska w Warszawie i wyższej dla lotnisk regionalnych. Jedna strefa opłat będzie sprzyjać rozwojowi regionalnemu, co jest zgodne z polityką Unii Europejskiej – podkreśla Jan Pamuła prezes ZRPL.Zarówno ZRPL i PAZP stoją na stanowisku, że utrzymanie jednej strefy opłat terminalowych do czasu kiedy nie zostaną w Polsce wypracowane mechanizmy w zakresie systemu zachęt oraz finansowania usług żeglugi powietrznej z innych źródeł, jest rozwiązaniem pozwalającym na zapewnienie bezpiecznej i efektywnej obsługi ruchu lotniczego do czasu kiedy nie nastąpi znaczny wzrost ilości operacji na lotniskach regionalnych, umożliwiający samodzielne finansowanie organów TWR działających na tych lotniskach.

Komunikat ZRPL-PAŻP

Leave a Reply

Your email address will not be published.