Poniżej prezentujemy znowelizowane warunki bezpieczeństwa (czcionka wytłuszczona), gdzie każdą zmianę w stosunku do wersji obowiązującej od czerwca 2012 roku wyróżniono kolorem czerwonymW części opisującej warunki wykonywania nocnych lotów VFR zniesiono obowiązek składania planu na loty w sąsiedztwie lotniska. Zmiana została wprowadzona na wniosek środowiska celem ułatwienia np. nocnych lotów po kręgu.Pojęcie „sąsiedztwo lotniska” jest użyte w rozumieniu nadanym przez odpowiednie definicje i przepisy Rozporządzenia (UE) nr 923/2012* i stanowi analogię do pojęcia „w pobliżu lotniska”, zawartego w definicji „ruchu lotniskowego”, wskazanej w zał.2 i 11 ICAO, PANS ATM 4444.W FIR Warszawa można wykonywać loty VFR w porze nocnej (w okresie od 30 minut po zachodzie słońca do 30 minut przed wschodem słońca) zgodnie z następującymi warunkami:

1) wysokość lotu nie wyższa niż FL095;

2) widzialność w locie nie mniejsza niż 5 km;

3) odległość od chmur:

a) na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem – w zależności od tego, co jest wyższe – z dala od chmur;

b) powyżej 900 m (3000 ft) AMSL – pozioma 1500 m. pionowa 300 m (1000 ft);

4) prędkość (IAS) nie większa niż 250 kt (463 km/h);

5) utrzymywanie łączności radiowej z ATS;

6) złożenie planu lotu, chyba, że lot będzie przebiegał tylko w sąsiedztwie lotniska/ lądowiska.

UWAGA: Loty śmigłowców:

– o statusie HEAD, SAR, HOSP;

– na hasło HEMS, GARDA;

– państwowych wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej,

wykonuje się przy widzialności w locie mniejszej niż 5000 m, pod warunkiem, że są wykonywane zgodnie z zapisami w instrukcjach wewnętrznych podmiotów wykonujących takie loty.
Dla lotów VFR w dzień wprowadzono zmianę polegającą na ustanowieniu jednego minimum widzialności 1500 m przy prędkości poniżej 140 kts, zamiast czterech progów widzialności dla czterech maksymalnych prędkości lotu. Potrzeba zmiany została zasygnalizowana przez środowisko przy okazji dyskusji na temat docelowego wprowadzenia przepisów Rozporządzenia nr 923 Komisji Europejskiej (SERA), z którym wspomniane minimum jest zgodne.W FIR Warszawa w przestrzeni niekontrolowanej w okresie od 30 minut przed wschodem słońca do 30 minut po zachodzie słońca, w przedziale wysokości na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem – w zależności od tego, co jest wyższe, można wykonywać loty VFR:

a) przy zmniejszeniu widzialności w locie do nie mniejszej niż 1500 m:

1) z prędkością przyrządową (IAS) 140 węzłów (kts) lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu lub wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji;

lub

2) w warunkach, w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu będzie zazwyczaj małe, np. w strefach o małej intensywności ruchu oraz w czasie wykonywania prac lotniczych na małych wysokościach


b) śmigłowców, przy widzialności w locie nie mniejszej niż 1000 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością zapewniającą w odpowiednim stopniu możliwość zauważenie innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód w czasie wystarczającym do uniknięcia kolizji.

c) śmigłowców

– o statusie HEAD, SAR, HOSP;

– na hasło HEMS, GARDA;

– państwowych wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej,

mogą być wykonywane przy widzialności w locie mniejszej niż 1000 m, zgodnie z zapisami w instrukcjach wewnętrznych podmiotów wykonujących takie loty.

Leave a Reply

Your email address will not be published.