Zespół ten został powołany przez Prezesa ULC Zarządzeniem Nr 29 z dnia 25 listopada 2008 r.Zgodnie z przepisem art. 135c ust. 1 ustawy Prawo lotnicze system ten umożliwia zgłaszanie, zbieranie i analizowanie informacji o zaobserwowanych w lotnictwie cywilnym nieprawidłowościach, które nie wymagają zgłoszenia obowiązkowego, ale które zgłaszający odczuwa jako bieżące lub potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa lotów. Przedmiotem analiz Zespołu mogą być wyłącznie te spośród zgłoszonych informacji, które dotyczą nieprawidłowości w lotnictwie cywilnym i mają lub mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów, nie będące zdarzeniami, podlegającymi zgłaszaniu w ramach systemu obowiązkowego zgłaszania zdarzeń lotniczych, o którym mowa w art. 135a i 135b ustawy Prawo lotnicze.

Leave a Reply

Your email address will not be published.