Program SESAR jest operacyjnie i technologicznie odpowiedzialny za wyzwania, jakie związane są z europejskim wzrostem ruchu lotniczego. Celem jest zapewnienie wdrożenia nowoczesnego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym przez skoordynowanie i skoncentrowanie wszystkich działań badawczo-rozwojowych w Unii Europejskiej w obszarze ATM. Jedną z kluczowych zasad SESAR (Single European Sky ATM Research) jest współpraca z wszystkimi istotnymi podmiotami będącymi w branży lotniczej w celu modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym (jednolita europejska przestrzeń powietrzna) i wyeliminowania fragmentarycznego podejścia do europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. W konsekwencji, powołano konsorcjum, SESAR Joint Understanding złożone z 17 partnerów, którego zadaniem jest stworzenie takiego sytemu przyczyniającego się do realizacji celów wyznaczonych W SES I i SES II.

W skład powołanej grupy członków stowarzyszonych wchodzi m.in. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Indra), przedsiębiorstwo Boeing (Airbus), Thales Australia (Thales) oraz marokańskie porty lotnicze (ONDA), którzy będą czynnie uczestniczyć w pracach w ramach zadań realizowanych przez członków SJU. Z 13 nowo wybranych partnerów stowarzyszonych, siedmiu jest dostawcami usług nawigacji lotniczej, pięciu partnerami przemysłu, a jeden jest operatorem lotniska.Więcej informacji można uzyskać na stronie SESAR Joint Undertaking.

Leave a Reply

Your email address will not be published.