Studium będzie zawierało operacyjne i ekonomiczne uzasadnienie na potrzeby procesu ustanawiania i rozwoju Baltic FAB-u w świetle wymogów Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES). Zostanie ono przygotowane przez Wykonawcę: Helios Technology Limited we współpracy z Ernst &Young Corporate Finance sp. z o.o., wyłonionego w postępowaniu o zamówienie publiczne.Koszt całkowity Studium wynosi 1 250 000,00 euro, przy czym połowa tej kwoty jest finansowana w ramach funduszu transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Trans-European Network-Transport) w dziedzinie Zarządzanie Ruchem Lotniczym/Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej (Air Traffic Management/Functional Airspace Blocks).Łączna kontrolowana przestrzeń powietrzna projektowanego Baltic FAB to 409 tysięcy km2, w tym:

Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Warszawa 334 000 km2

Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Wilno 75 338 km2

Komunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.