W dniach 9-10 marca 2016 r., w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie, odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB), któremu przewodniczyli przedstawiciele ministerstw właściwych ds. transportu Polski i Litwy. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ich litewscy odpowiednicy.


W trakcie posiedzenia omówiony został stan prac wdrożeniowych w ramach Bałtyckiego FAB w oparciu o raport przekazany przez władze polskie i litewskie Komisji Europejskiej w styczniu 2016 r., jak również przegląd aktywności władz lotniczych obu krajów w ramach komitetu koordynacyjnego krajowych władz nadzorujących (NSA Coordination Committee). Dyskutowano także na temat osiągniętych w 2015 roku przez kraje Bałtyckiego FAB wskaźników skuteczności działania w ramach realizacji Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2015-2019. Zarząd Bałtyckiego FAB odnotował m.in. wyjątkowo dobre wyniki PAŻP i Oro Navigacija w zakresie minimalizacji opóźnień w ruchu lotniczym. Jednocześnie strona polska przedstawiła informacje nt. znacznie niższej niż zakładana w Planie liczby jednostek usługowych (tzw. service units) w polskiej przestrzeni powietrznej w 2015 r., jak również istotnych odchyleń inflacji od pierwotnie zakładanych wartości i w związku z tym planowanej rewizji Planu.


Kolejnym tematem ważnym dla przyszłości Bałtyckiego FAB była prezentacja wstępnego projektu strategii rozwojowej polsko-litewskiej inicjatywy, opracowanej przez Biuro Zarządzania Bałtyckim FAB (Baltic FAB Management Office), w oparciu o kierunkowe ustalenia wiceministrów ds. transportu Polski i Litwy podjęte w roku ubiegłym. Po analizie dokumentu, Zarząd podjął decyzję o skierowaniu go do dalszych prac oraz przygotowaniu niezbędnych korekt i uzupełnień przez poszczególnych członków Zarządu. Celem jest uzyskanie dokumentu gotowego do prezentacji Radzie Bałtyckiego FAB jeszcze w pierwszym półroczu 2016 r.Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej stanowią strukturalny i organizacyjny komponent programu SES (Single European Sky – Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), przyczyniający się do stopniowej integracji systemu zarządzania przestrzenią powietrzną. Obok polsko-litewskiego Baltic FAB rozwijanych jest 9 innych, europejskich inicjatyw FAB: UK-Ireland FAB, Danish-Swedish FAB, BLUE MED FAB, Danube FAB, FAB CE, FABEC, North European FAB oraz South-West FAB.Na zdjęciu: Uczestnicy posiedzenia Zarządu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB)

Leave a Reply

Your email address will not be published.