Do marca 2018 roku wszyscy kontrolerzy PAŻP wezmą co najmniej raz udział w tym szkoleniu. Szkolenia TRM realizowane są w PAŻP od 2009 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/340 zajęcia te wchodzą w skład szkoleń początkowych i odświeżających dla kontrolerów ruchu lotniczego, stanowią podstawę do aktualizacji uprawnień kontrolerów.W odróżnieniu od programów TRM stosowanych w innych zagranicznych agencjach żeglugi powietrznej, na których szkoleni są wyłącznie kontrolerzy ruchu lotniczego, program szkoleń TRM wdrożony i realizowany w PAŻP zakłada zajęcia dla pracowników wszystkich służby operacyjnych, tzn.: kontrolerów ruchu lotniczego, informatorów FIS i asystentów pracujący na ich rzecz.Cykliczne, trzydniowe szkolenia prowadzone są przez dwóch facylitatorów, jeden z nich musi być aktywnym kontrolerem ruchu lotniczego. Facylitatorzy pochodzą ze środowiska służb ruchu lotniczego – mogą to być kontrolerzy, informatorzy fis oraz ich asystenci. Taki dobór kadry powoduje wzrost zaufania do treści i założeń przedstawianego programu. TRM jest programem szkoleń „miękkich”, składających się z 9 modułów, takich jak m.in. praca zespołowa, role w zespole, komunikacja interpersonalna, świadomość sytuacyjna, podejmowanie decyzji, stres. W trakcie szkolenia przekazywane są, umieszczone w ramach zdarzeń i sytuacji zawodowych środowiska kontrolerów ruchu lotniczego, informacje o zasadach działania w zespole, radzenia sobie zarówno z pozytywnymi jak i negatywnymi aspektami pracy w zespole, kwestii utrzymywania właściwego poziomu asertywności, sposobach komunikowania się, procesach podejmowania decyzji oraz krótkotrwałych i długotrwałych skutkach pracy w stresie, świadomości sytuacyjnej. Szkolenia TRM mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu lotniczego. W trakcie zajęć przedstawiany jest wpływ stosunków interpersonalnych na poprawę lub pogorszenie poziomu bezpieczeństwa – np. jak pierwotne lub nabyte nastawienie względem osoby czy służby wpływa na wzajemną komunikację, a także jaki jest wpływ kondycji psychofizycznej na zdolność przyjmowania i przetwarzania danych koniecznych do wykonywania obowiązków. Dodatkowymi elementami szkoleń TRM prowadzonych w PAŻP, unikatowymi w porównaniu z programami TRM realizowanymi przez inne zagraniczne agencje kontroli ruchu lotniczego, są zajęcia fakultatywne prowadzone przez trenerów PAŻP posiadających specjalistyczne wykształcenie w zawodzie: psychoterapeuta, psycholog, pedagog, dzięki czemu na zajęciach poruszane są zagadnienia dotyczące stresu, zmęczenia, metod efektywnego wypoczynku i regeneracji organizmu, higieny życia psychicznego oraz szeroko pojętych technik relaksacyjnych.Regularny udział w szkoleniach ma wpływ na poprawne kształtowanie postawy zawodowej poprzez rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i dostosowanie innych czynników wpływających na pracę jednostki i zespołu w procesie zarządzania ruchem lotniczym. TRM jest jedną z dróg poprawy bezpieczeństwa, w której kontrolerzy uczą kontrolerów jak pracować w zmieniających się dynamicznie warunkach pracy.Od wprowadzenia tego typu szkoleń w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zasadą jest, że bierze w nich udział cały personel operacyjny – kontrolerzy, informatorzy FIS i szeroko pojęci asystenci, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wychodzi bowiem z założenia, że prawidłowa implementacja szkoleń TRM i maksymalne wykorzystanie synergii z nich płynącej, możliwe są wyłącznie poprzez objęcie tym programem pracowników wszystkich służb kontroli ruchu lotniczego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.