Program dla utworzenia Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Balic FAB) wynika z obowiązków nałożonych na państwa członkowskie, zawartych w rozporządzeniach Unii Europejskiej dotyczących utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.Zgodnie z brzmieniem nowego pakietu legislacyjnego SES II definicja FAB brzmi następująco: “Funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej FAB” oznacza blok przestrzeni powietrznej bazujący na wymogach operacyjnych i ustanowiony niezależnie od granic państwowych, gdzie świadczenie usług żeglugi powietrznej i funkcji pokrewnych są zoptymalizowane w celu wprowadzenia w każdym funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej, wzmocnionej współpracy wśród zapewniających służby żeglugi powietrznej lub, w stosownych przypadkach, dostawców zintegrowanych”.Polsko-litewska inicjatywa dotycząca funkcjonalnego bloku przestrzeni opiera się na wieloletniej, bliskiej współpracy polskiej i litewskiej instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ANSP), oraz porozumieniu o współpracy zawartym pomiędzy litewskim i polskim urzędami nadzoru nad lotnictwem cywilnym.

Baltic FAB jest prowadzony przy współpracy Ministerstw Transportu Polski oraz Litwy, odpowiednich urzędów nadzoru nad lotnictwem cywilnym jak również władz wojskowych obu krajów.

FABaltic`a umożliwi osiągnięcie wyższej pojemności, poprawę wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym, skrócenie długości tras lotniczych – z czym wiążą się oszczędność paliwa lotniczego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Cele te zostaną osiągnięte przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poprawy efektywności kosztowej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

Struktury projektowe Baltic FAB, po zatwierdzeniu przez poszczególnych prezesów ANSP, służą ON i PAŻP w pracach nad wykonaniem wszystkich zadań zgodnych z harmonogramem zatwierdzonym przez polsko – litewski Komitet Strategiczny.

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do utworzenia FAB-ów najpóźniej do 4 grudnia 2012 roku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.