Podpisany dokument tworzy podstawy instytucjonalne dla kontynuowania przez ministerstwa właściwe ds. transportu i wszystkie zaangażowane strony działań, które prowadzone są od kilku lat na szczeblu operacyjnym, z intencją terminowej i efektywnej realizacji celów Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

Podczas rozmów strony podkreśliły konieczność tworzenia bardziej efektywnego, bezpiecznego i przyjaznego dla użytkowników przestrzeni powietrznej systemu zarządzania ruchem lotniczym.– Chcielibyśmy, aby kilka lat współpracy operacyjnej naszych krajów w zakresie integracji i harmonizacji systemów zarządzania ruchem lotniczym zostało poparte wspólną deklaracją wyrażoną na szczeblu ministerialnym, iż będziemy kontynuować inicjatywę Baltic FAB i dążyć do ustanowienia polsko-litewskiego FAB-u w terminach określonych w pakiecie legislacyjnym Single European Sky II. – powiedział Minister Tadeusz Jarmuziewicz podczas spotkania.Strony zdecydowały o utworzeniu wspólnego Komitetu Strategicznego oraz odpowiednich grup roboczych dla ułatwienia prac w przyszłości i utworzenia forum współpracy z zaangażowaniem władz państwowych. Podczas spotkania, strony zadeklarowały także, iż inicjatywa powinna być otwarta dla innych krajów które zechcą dołączyć do Baltic FAB w przyszłości. Ministrowie podkreślili również konieczność skoordynowania prac z sąsiednimi inicjatywami FAB, jak również z krajami trzecimi.Głównym celem utworzenia FAB w Europie jest osiągnięcie maksymalnej pojemności i wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym, skrócenia długości tras lotniczych – z czym wiąże się oszczędność paliwa lotniczego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poprawy efektywności kosztowej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Zgodnie z celami pakietu legislacyjnego Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej II (SES II) funkcjonalne bloki przestrzeni są głównymi elementami umożliwiającymi poprawę współpracy pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej, służącej zwiększeniu efektywności działania i redukcji kosztów. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do utworzenia FAB-ów najpóźniej do 4 grudnia 2012 roku.Komunikat prasowy znajduje się na www.mi.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.