W ściśle określonych prawem sytuacjach, dozwolone jest korzystanie z publikacji AIS bez konieczności uzyskania zgody PAŻP (dozwolony użytek). Dozwolony użytek, może polegać m.in. na przytaczaniu w utworach stanowiących samoistną całość urywków rozpowszechnionych utworów lub drobnych utworów w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Prawo dozwolonego użytku, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykraczające poza zakres osobisty, wymaga zawsze wymienienia źródła i nazwiska oraz imienia twórcy.Akty normatywne (tj. ratyfikowane umowy międzynarodowe, dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej, ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego) nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego.

Warunki udostępnienia Publikacji AIS objętych ochroną prawną:

1. Wykorzystanie publikacji AIS w granicach dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych, nie wymaga zgody PAŻP i jest nieodpłatne.

2. Wykorzystanie publikacji AIS do celów niekomercyjnych, wykraczające poza dozwolony użytek, wymaga pozyskania pisemnej zgody PAŻP i nie wiąże się z odpłatnością.

3. Wykorzystanie publikacji AIS do celów komercyjnych, wykraczające poza dozwolony użytek, jest przedmiotem odpłatnej umowy licencyjnej.

Przez cel komercyjny rozumie się działalność, która służy bezpośrednio lub pośrednio osiąganiu zysku przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią.

Umowy licencyjne w przypadkach określonych w pkt 3 zawierane są w formie pisemnej. W przypadkach określonych w pkt 2 PAŻP udzieli bezpłatnych licencji (dopuszczalna forma elektroniczna), gdy działalność podmiotu trzeciego wykracza poza dozwolony użytek, a jednocześnie jest postrzegana jako pożądana dla PAŻP lub mająca pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Dotyczy to w szczególności: użycia materiałów PAŻP w amatorskich blogach, celach dydaktycznych, badawczych, w pracach naukowych i opracowaniach o charakterze naukowym, w bezpłatnych portalach popularyzujących wiedzę o lotnictwie.Linki do formularzy:1. Formularz 1 – wniosek o zgodę na nieodpłatne wykorzystanie publikacji AIS, wykraczające poza dozwolony użytek, do celów niekomercyjnych.

2. Formularz 2 – o udzielenie odpłatnej licencji na wykorzystanie wybranej publikacji AIS w celach komercyjnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published.