Aneks został podpisany w dniu 17 czerwca 2015 roku przez prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalenę Jaworską oraz dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Pawła Szaciłłę.W ramach wprowadzanych zmian w umowie głównej zwiększyła się liczba zadań realizowanych przez PAŻP, do listy współfinasowanych w ramach POIiŚŒ 2007-2013 dodane zostały inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz usprawniające żeglugę powietrzną w polskiej przestrzeni.Dzięki wsparciu unijnemu Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizując projekt “Rozwój infrastruktury państwowego zarządzania ruchem lotniczym”” wyda w latach 2007- 2015 ponad 560 mln PLN na inwestycje związane z poprawą zarządzania przestrzenią powietrzną, kwota dofinasowania ze śœrodków UE wyniesie 290 673 438,90 PLN złotych.Za te œśrodki wybudowane zostaną nowe wieże kontroli ruchu lotniczego oraz takie elementy infrastruktury łącznoœści, nawigacji i dozorowania, jak: ośœrodki radiokomunikacyjne, systemy ILS/DME, DVOR/DME, DME oraz systemy radiolokacyjne. Usprawniony zostanie system przekazywania informacji oraz zobrazowania polskiej przestrzeni powietrznej kierowany do Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie, a także zakupiony zostanie nowy samolot pomiarowy. Dzięki temu zakupowi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej realizować będzie obowiązki polegające na cyklicznej i doraŸnej kontroli urządzeń i systemów pozwalające na bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych na terenie Polski, w tym operacji na lotniskach. Przy wykorzystaniu specjalistycznego samolotu pomiarowego sprawdzane są systemy dozorowania, a więc urządzenia radarowe, łącznoœści lotniczej, oœświetlenia lotnisk, a także same procedury startu i lądowania opracowywane dla głównych lotnisk komunikacyjnych w Polsce.KomunikatZachęcamy także do obejrzenia albumu fotograficznego “Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”

Na zdjęciach: prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska oraz dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Paweł Szaciłło (fot. A. Karwowski – PAŻP)

Leave a Reply

Your email address will not be published.