Zaproponowany przez Polskę na lata 2012-2014 wskaźnik wynosi ok. 2% w zakresie poprawy efektywności kosztowej PAŻP – co jest jednym z lepszych wskaźników w Europie. Komisja Europejska określa jako cel ustalenie ścieżki obniżki cen za usługi nawigacyjne, tempo tych obniżek określa na 3, 5 procent w kolejnych latach 2012-2014. Uwzględniając nową alokację kosztów, jaką PAŻP zaproponowała poczynając od roku 2012, która zmniejsza możliwy do osiągnięcia przez Polskę wskaźnik 3,5% (ale pozwala na obniżenie opłaty za nawigację do startu i lądowania do poziomu ok. 780-790 zł) oznacza, że Polska spełnia postawione w przepisach Komisji Europejskiej cele.W przesłanych do KE propozycjach zawarto też koszty niezbędne dla funkcjonowania lotniska Lublin-Świdnik i uwzględniono pełne koszty służb operacyjnych oraz infrastruktury dla lotniska Modlin.
W dniach 15-16 marca 2012 r. w Brukseli odbywa się 45-te posiedzenie SINGLE SKY COMMITTEE (SSC), na którym omawiane będą wstępnie ocenione propozycje krajów europejskich.Więcej informacji oraz poszczególne dokumenty dostępne są na stronach:

Strona główna PRB/PRU dot. RP1

Revised NPP (KPSD)

Corrigendum NPP (KPSD)

• Zachęcamy również do lektury wcześniejszych informacji o KPSD dostępnych na stronie PAŻP oraz http://www.rynekinfrastruktury.pl/
***

KPSD – Krajowe Plany Skuteczności Działania to dokumenty planistyczne, których obowiązek przygotowania został nałożony rozporządzeniem Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiającym system skuteczności działania służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.