Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia najpóźniej sześć miesięcy przed rozpoczęciem każdego okresu odniesienia państwa członkowskie proponują przedstawicielom użytkowników przestrzeni powietrznej przeprowadzenie konsultacji na temat ustalonych kosztów, planowanych inwestycji, prognoz jednostek usługowych, polityki pobierania opłat i wynikających z niej stawek jednostkowych, w czym wspomagają je ich instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele użytkowników przestrzeni powietrznej (przewoźników lotniczych) oraz Ministerstwa Infrastruktury.Podczas spotkania konsultacjom poddano m.in. prognozy ruchu lotniczego na lata 2012-2014, przewidywany poziom kosztów zapewniania służb żeglugi powietrznej, plany inwestycyjne instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, jak również proponowaną przez PAŻP modyfikację sposobu alokacji kosztów zapewniania służb żeglugi powietrznej między służby trasowe a terminalowe. Dyskusja obejmowała również kwestię stref pobierania opłat terminalowych oraz powiązanie wysokości kosztów z pojemnością przestrzeni powietrznej i poziomem opóźnień.Źródło: www.ulc.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.