W komitecie naukowo-programowym konferencji, zasiadł m.in. Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP.

Sesję plenarną prowadził Pan Artur TOMASIK, Prezes GTL.


Sesje otworzyły wystąpienia parlamentarzystów, w których zwrócono uwagę na stojące przed Polską wyzwania związane z rozwojem UAV/UAS (w Polskim Prawie Lotniczym BSP) oraz koniecznością zapewnienia ich obsługi w spójnym systemie prawnym w Polsce.
W sesji plenarnej przedstawiono następujące prezentacje:

BANASZEK Krzysztof

UAV/UAS flights in the Polish airspace – challenges, opportunities and the necessity for regulation

Loty UAV/UAS w polskiej przestrzeni powietrznej – wyzwania, szanse i potrzeba regulacji.

NAWRAT Aleksander

Modern methods of UAV management

Nowoczesne metody wykorzystania UAV

GUGAŁA Tomasz

Combat application of the UAS in contemporary military conflicts

Bojowe zastosowanie BSL we współczesnych konfliktach zbrojnych

TOMANEK Robert

The role of innovation in reducing the growth of air transport costs

Rola innowacji w ograniczaniu wzrostu kosztów transportu lotniczego

W swojej prezentacji Prezes PAŻP przedstawił obecny stan regulacji prawnych dot. BSP (Bezzałogowe Statki Powietrzne) na świecie i w Polsce. Przedstawiono też działania PAŻP, jakie są prowadzone w celu zabezpieczenia lotów BSP w przestrzeni kontrolowanej i niekontrolowanej. Wskazano na wyzwania stojące przed Polską oraz działania, których wykonanie jest konieczne w celu pełnego zabezpieczenia lotów BSP różnych kategorii. Działania te powinny być prowadzone w ślad za ustaleniami z konferencji, jaka odbyła się w maju 2012 r.Zdaniem PAŻP z uwagi na powolnie przebiegające w Unii Europejskiej (EASA i EUROCONTROL) prace nad regulacjami w zakresie UAV/UAS/BSP konieczne jest opracowanie polskich przepisów, zgodnie z delegacją ustawową. Najbardziej pilnym zagadnieniem dotyczącym dopuszczenia lotów BSP poza wydzielonymi strukturami przestrzeni powietrznej jest opracowanie rozporządzenia, które w szczegółowy sposób określi warunki wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne w polskiej przestrzeni powietrznej oraz procedury współpracy operatorów tych statków z instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego. Zapisy takiego rozporządzenia muszą uwzględniać zasady bezpiecznego korzystania z przestrzeni powietrznej, a odpowiedzialnym za ich określenie jest Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.Uregulowania wymagają zagadnienia takie jak:

– klasyfikacja BSP (co pozwoli na oddzielne potraktowanie dużych BSP latających w przestrzeni kontrolowanej i doprecyzowanie wymagań dla małych konstrukcji latających w przestrzeni niekontrolwanej – klasa G,

– certyfikacja (zdatność do lotu) i zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu,

– aspekty częstotliwościowe (harmonizacja widma częstotliwości fal radiowych),

– jednolite procedury zarządzania ruchem powietrznym (ATM) dla BSP i załogowych statków powietrznych, uregulowania w zakresie ATM oraz odpowiednie procedury dla organów kontroli ruchu lotniczego.

– licencjonowanie, kwalifikacje pilotów-operatorów,

Prace prowadzone w Polsce powinny być również konsultowane z agendami UE co pozwoli uzyskać Polsce wpływ na kształt powstających przepisów unijnych i zabezpieczy Polskie konstrukcje przed wykluczeniem ze względu na niespełnienie wymogów techniczny i/lub operacyjnych.Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń dot. testowania BSP w wydzielonej przestrzeni PAŻP rozważa możliwość ustanowienia stałych stref dla obsługi tych testów co pozwoli na elastyczniejsze ich planowanie a także pozyskanie wyników testów które mogą być wykorzystane w procesie wdrażania rozwiązań prawnych w Polsce.Także pierwszego dnia konferencji pan Mariusz Krzyżanowski, pracownik PAŻP, przedstawił prezentację „System zarządzania bezpieczeństwem jako czynnik zwiększający poziom bezpieczeństwa w służbach żeglugi powietrznej”.Konferencja TST’12 (10 – 13 października 2012 roku), rozpoczęła się w Katowicach i kontynuowana była w Ustroniu. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z inteligentnymi systemami transportowymi i ich wykorzystaniem w każdej z form transportu: drogowym, morskim, kolejowym i lotniczym. Konferencja TST zyskała grono znamienitych uczestników z całej Polski oraz liczne grono gości z zagranicy. Na konferencję przyjechali przedstawiciele ministerstw i szczebla samorządowego, ośrodków naukowych związanych z transportem, ośrodków akademickich oraz europejskich organizacji pozarządowych.Więcej informacji na temat konferencji TST można przeczytać tutaj.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się także ze stroną GTL.Materiały dodatkowe:

Konferencja UAS/UAV – Warszawa 21.05.2012 – W Muzeum Techniki odbyła się konferencja naukowo-techniczna – „Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce”.

ICAO Circular 328, Unmanned Aircraft Systems (UAS)

http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf

EUROCONTROL:

http://uas.usgs.gov/UAS-Yearbook2010/pdf/P034-035_Eurocontrol_Mike-Strong.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.