Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była reprezentowana przez Zbigniewa Sałka – Dyrektora Biura Rozwoju i Wdrożeń – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów Unijnych, Mariusza Krzyżanowskiego – Dyrektora Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Lotniczego i Jakości Usług , Pawła Łatacza – Zastępcę Dyrektora Biura Rozwoju i Wdrożeń oraz Huberta Adamczyka – Wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.


Dyrektor Mariusz Krzyżanowski, przedstawił rolę PAŻP w kształtowaniu bezpieczeństwa w związku z rosnącym ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej. Referat wzbudził bardzo duże zainteresowanie uczestników Konferencji i stał się wiodącym tematem podczas debaty. Dyrektor Krzyżanowski zwrócił uwagę na prowadzone w PAŻP analizy bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie zmianą. Proces ten jest w pełni profesjonalny, prowadzony przez wyszkolonych w Eurocontrol specjalistów. System raportowania o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo bazuje na zgłoszeniach od pracowników operacyjnych i reagowaniu na nie przez odpowiednie służby w systemie zarządzania zmianą – powiedział Krzyżanowski.


Dyrektor Zbigniew Sałek, odnosząc się do zbyt małej liczby zatrudnionych Kontrolerów, powiedział, że były takie lata w przeszłości, kiedy nie prowadzono szkoleń i naborów do zawodu Kontrolera Ruchu Lotniczego. Teraz obserwujemy skutki tych zaniechań. Aktualnie szkolimy Kontrolerów w trybie ciągłym i planujemy aby nowe nabory do tego zawodu odbywały się dwa razy do roku.


Dyrektor Sałek poruszył również temat inwestycji PAŻP w infrastrukturę. Chciałbym wszystkich uspokoić. W tym roku przekroczyliśmy już 70% wykonania planu inwestycyjnego. Jest to zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. Nadrabiamy zaległości w tym obszarze. Nie widzę zagrożenia i konieczności zwrotu środków europejskich przeznaczonych na planowane inwestycje – powiedział Sałek.


Na zakończenie, Dyrektor Sałek podkreślił absolutną konieczność prowadzenia dialogu z Kontrolerami ruchu lotniczego, aby wspólnie rozwiązywać wszystkie problemy. Już niedługo zaprosimy Państwa do nowej Sali operacyjnej PAŻP gdzie poprawiliśmy w sposób widoczny warunki i komfort pracy Kontrolerów – powiedział Sałek.W ostatnich słowach debaty, Jan Pamuła – Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice, zdecydowanie podkreślił że dyskusja o bezpieczeństwie w ruchu lotniczym nie może stać się dyskusją publiczną. Dyskusja ta powinna odbywać się w zamkniętym gronie fachowców z PAŻP-u, ULC-u, a nie angażować media, które niepotrzebnie nagłaśniają ten temat.Jak temat bezpieczeństwa wejdzie w obszar dyskusji publicznej to nasi pasażerowie zaczną bać się latać – powiedział Pamuła.

Leave a Reply

Your email address will not be published.