Celem strategicznego sojuszu nazwanego GATE ONE, obejmującego obszar trzech funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej, jest promowanie efektywności europejskiego zarządzania ruchem lotniczym poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy uczestniczącymi instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej. Ponadto, celem jest również zapewnienie mocniejszego i lepiej skoordynowanego uczestnictwa regionu w europejskich procesach decyzyjnych.

Umowa została podpisana w Sofii przez prezesów instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej z Austrii, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Polski, Litwy, Węgier, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Strony uzgodniły przystąpienie ANSP Bośni i Hercegowiny na kolejnym posiedzeniu w styczniu 2014 roku.
Przestrzeń powietrzna usytuowana pomiędzy morzami: Bałtyckim i Czarnym, jest jedną z najważniejszych bram do Europy. Region ten obsługuje ruch lotniczy, podtrzymujący zarówno więzi pomiędzy centralnymi i północnymi krajami Unii Europejskiej, jak również z Azją i Bliskim Wschodem. Intensywny ruch lotniczy ma tu miejsce zarówno w relacji wschód – zachód jak i północ – południe,Obecne zmiany w europejskiej branży zarządzania ruchem lotniczym, skłaniają do przyjęcia założenia, że regionalne instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, działające w podobnych warunkach, mogą być skuteczniejsze w realizacji swoich interesów, gdy w kwestiach strategicznych będą ściślej współpracować i koordynować swoje działania.

Co więcej, muszą dążyć do wypracowania wspólnego, regionalnego stanowiska, w kluczowych dla całej europejskiej branży zarządzania ruchem lotniczym, zagadnieniach technicznych i ekonomicznych.

Założyciele Gate One podkreślili, że wspierają realizację jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES), w celu promowania konkurencyjności europejskiego transportu lotniczego oraz europejskich podmiotów z sektora. Dzięki SES podróż samolotem będzie szybsza i bardziej komfortowa, przy jednoczesnym łagodzeniu skutków emisji spalin przez sektor. Stwierdzono jednocześnie, że w trakcie reformy europejskiego systemu kontroli ruchu lotniczego, należy unikać przeregulowania i nakładania na instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych.Sygnatariusze porozumienia GATE ONE, odnieśli się do celów SES określonych przez Komisję Europejską, w tym do konieczności dalszych prac nad pakietem SES II Plus dla oparcia na nim działań legislacyjnych.Założyciele platformy strategicznej GATE ONE obejmującej przestrzeń powietrzną trzech funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (Baltic FAB, Danube FAB i FAB CE), zwrócili uwagę na konieczność opracowania nowych regionalnych form współpracy instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej przekraczającej granice funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej i posługujących się różnymi systemami technicznymi i przestrzeni powietrznej.

Umowa została podpisana w Sofii przez prezesów instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej z Austrii, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Polski, Litwy, Węgier, Rumunii, Słowacji i Słowenii.Informacja prasowa w języku angielskim

Leave a Reply

Your email address will not be published.