– 7 stycznia 2013 roku, PAŻP wstrzymała świadczenie usług nawigacyjnych wobec ukraińskiego przewoźnika AeroSvit z powodu naruszonych terminów płatności opłat nawigacyjnych.

Podstawa prawna działania PAŻP to art. 130 ust 5 ustawy Prawo Lotnicze: “Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej mają prawo odmówić świadczenia usług użytkownikowi przestrzeni powietrznej, który narusza terminy i warunki płatności określone przez EUROCONTROL lub przez te instytucje”.

Ponadto do PAŻP wpłynęła korespondencja z Centralnego Biura Opłat Trasowych EUROCONTROL, w której zawarta jest informacja nt. zaległości płatniczych AeroSvit z tytułu usług nawigacji trasowej z równoczesną prośbą o podjęcie działań przewidzianych prawem w celu doprowadzenia do spłaty przeterminowanych zobowiązań. Informacja ta została niezwłocznie przekazana do AeroSvit z równoczesnym powiadomieniem, że usługi zostaną wznowione po uregulowaniu należności TNC i ustaleniu warunków spłaty do CRCO.

Do czasu uregulowania przez przewoźnika należności za nawigację terminalową (TNC) oraz nawigację trasową (ER) przewoźnik nie może korzystać z naszych usług, co uniemożliwia samolotom AEROSVIT korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej, ale nie uniemożliwia dostępu do swojego majątku.

PAŻP wielokrotnie, wobec różnych przewoźników korzystała z prawa zapisanego w art. 130 ust 5 ustawy Prawo Lotnicze tj, odmowy świadczenia usług użytkownikowi przestrzeni powietrznej użytkownikowi przestrzeni powietrznej, który narusza terminy i warunki płatności.

Wobec AEROSVIT miał również miejsce taki przypadek. Kilka miesięcy temu, w roku ubiegłym po bezskutecznych wyzwaniach do uregulowania zobowiązań, PAŻP odmówiła przewoźnikowi AeroSvit świadczenia służb żeglugi powietrznej. Działanie to było skuteczne, przewoźnik uregulował zobowiązania.8 stycznia 2013 roku do PAŻP wpłynęła prośba Centralnego Biura Opłat Trasowych EUROCONTROL o zastosowanie instytucji wstrzymania usług nawigacyjnych z powodu nieuregulowanych należności za nawigację trasową (ER). Informacja ta została niezwłocznie przekazana do AeroSvit z równoczesnym powiadomieniem, że usługi zostaną wznowione po uregulowaniu należności TNC i ustaleniu warunków spłaty do CRCO.– 9 stycznia 2013 r. przewoźnik AeroSvit przelał na konto PAŻP kwotę, która reguluje przeterminowane i już wymagalne należności za nawigację terminalową (TNC). Nie zapłacono natomiast należności już zafakturowanych, które w oparciu o art. 458 KC zostały postawione w stan wymagalności.Do dziś nie zostały zakończone negocjacje pomiędzy AeroSvit i Centralnym Biurem Opłat Trasowych EUROCONTROL, co do warunków spłaty należności za nawigację trasową (ER).

Usługi nawigacyjne na rzecz AeroSvit, zostaną przez PAŻP wznowione niezwłocznie po osiągnięciu porozumienia AeroSvit z Centralnym Biurem Opłat Trasowych EUROCONTROL dotyczącego warunków spłaty należności za nawigację trasową.
Komunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.