W pracach Komitetu stronie polskiej przewodniczył sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz (wiceprzewodniczący Komitetu). W jej skład wchodzili dyrektor Departamentu Lotnictwa MI – Krzysztof Kapis, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Krzysztof Banaszek, wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Zbigniew Mączka, dyrektor Departamentu Żeglugi Powietrznej ULC – Andrzej Gieroczyński, a także przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.Stronie litewskiej przewodniczył wiceminister transportu i komunikacji Republiki Litewskiej, Rimvydas Va?takas (przewodniczący Komitetu). Towarzyszyli mu przedstawiciele litewskiego Ministerstwa Transportu i Komunikacji, Administracji Lotnictwa Cywilnego, Oro Navigacija (litewska instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej) oraz przedstawiciele litewskich resortów obrony i spraw zagranicznych.Podczas spotkania omówiono projekty, które będą realizowane w pierwszej kolejności, możliwe modele operacyjno-instytucjonalne Bałtyckiego FAB-u, poszczególne obszary współpracy (operacyjny, techniczny, strategiczno-ekonomiczny, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, prawno-regulacyjny), możliwość prezentowania wspólnych stanowisk dla Komisji Europejskiej i Eurocontrol oraz rozwój dialogu społecznego.Komitet przyjął następujące decyzje:1. Decyzja o przyjęciu do realizacji planu działania Zespołu Projektowego Baltic FAB.

2. Decyzja o przyjęciu rekomendacji Zespołu Projektowego dla Komitetu Strategicznego Baltic FAB (rekomendacje dotyczą kluczowych obszarów współpracy polsko-litewskiej podczas tworzenia FAB-u), w tym przyjęcie do realizacji ramowego planu wdrożenia wspólnych projektów krótko- i średnioterminowych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej oraz Oro Navigacija.

3. Decyzja o przyjęciu raportu oraz rekomendacji Komitetu Sterującego ds. Studium Wykonalności dla Baltic FAB dla Komitetu Strategicznego Baltic FAB.Ponadto omówione zostały bieżące aspekty współpracy na szczeblach ministerstw ds. transportu, obrony, władz nadzorujących, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Wiceministrowie zaplanowali następne posiedzenie Komitetu na kwiecień 2011.Powołanie Komitetu Strategicznego Bałtyckiego FAB nastąpiło na mocy Listu Intencyjnego podpisanego przez wiceministrów ds. transportu Polski i Litwy 29 lipca 2010 r. Pierwsze posiedzenie odbyło się w Warszawie we wrześniu br., podczas którego powołano strukturę organizacyjną projektu Baltic FAB oraz podjęto szereg istotnych ustaleń odnośnie organizacji dalszych prac nad utworzeniem polsko-litewskiego FAB-u.Głównym celem utworzenia FAB w Europie jest osiągnięcie maksymalnej pojemności i wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym, skrócenia długości tras lotniczych – z czym wiąże się oszczędność paliwa lotniczego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poprawy efektywności kosztowej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.Zgodnie z celami pakietu legislacyjnego Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej II (SES II), funkcjonalne bloki przestrzeni są głównymi elementami umożliwiającymi poprawę współpracy pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej, służącej zwiększeniu efektywności działania i redukcji kosztów.Państwa członkowskie UE są zobowiązane do utworzenia FAB- ów najpóźniej do 4 grudnia 2012 roku.Źródło: Ministerstwo InfrastrukturyKomunikat prasowy

Leave a Reply

Your email address will not be published.