W posiedzeniu Komitetu stroną polską kierował Sekretarz Stanu Tadeusz Jarmuziewicz (Wiceprzewodniczący Komitetu). W jej skład wchodzili Dyrektor Departamentu Lotnictwa MI, Przedstawiciel Departamentu Lotnictwa MI, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Dyrektor Departamentu Żeglugi Powietrznej ULC, a także przedstawiciel Ambasady RP na Litwie.Stronie litewskiej przewodniczył Wiceminister Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Rimvydas Vastakas (Przewodniczący Komitetu). Towarzyszyli mu przedstawiciele litewskiego Ministerstwa Transportu i Komunikacji, Administracji Lotnictwa Cywilnego, Oro Navigacija (litewska instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej) oraz przedstawiciele litewskich resortów obrony i spraw zagranicznych.Podczas posiedzenia Komitet podjął decyzje o uzgodnieniu wstępnych projektów porozumień pomiędzy krajowymi organami nadzoru oraz instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej Polski i Litwy. Ponadto uzgodniono wstępny projekt tekstu umowy o delegacji służb ruchu lotniczego – w zakresie tworzenia Bałtyckiego FAB. Powyższe dokumenty będą podlegały konsultacjom i procedurom krajowym w Polsce i na Litwie.

Dodatkowo formalnie ustanowione zostało Biuro Projektu Bałtyckiego FAB (Baltic FAB PMO) oraz uzgodnione zostały zakresy uprawnień PMO i Komitetu Strategicznego, nadzorującego całość prac nad ustanowieniem FAB-u. Przyjęty został także skonsolidowany ramowy plan wdrożenia Bałtyckiego FAB – jako dokument podstawowy Komitetu Strategicznego, służący do sprawowania kontroli realizacji zadań przez Baltic FAB PMO.

Na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego ds. Studium Wykonalności Bałtyckiego FAB, Komitet Strategiczny zadecydował, iż jako kierunki dalszego rozwoju Bałtyckiego FAB-u analizowane będą:– Bałtycki FAB + Białoruś + Obwód Kaliningradzki (Federacja Rosyjska)

– Bałtycki FAB + Kierunek północny (kraje NIFAB + FAB Duńsko-Szwedzki)

– Bałtycki FAB + FAB CEPonadto omówione zostały bieżące aspekty współpracy na szczeblach ministerstw ds. transportu, obrony, władz nadzorujących, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Wiceministrowie zaplanowali następne posiedzenie Komitetu na wrzesień 2011.Powołanie Komitetu Strategicznego Bałtyckiego FAB nastąpiło na mocy Listu Intencyjnego podpisanego przez Wiceministrów ds. transportu Polski i Litwy 29-go lipca br. Pierwsze posiedzenie odbyło się w Warszawie we wrześniu 2010 r., podczas którego powołano strukturę organizacyjną projektu Baltic FAB oraz podjęto szereg istotnych ustaleń odnośnie organizacji dalszych prac nad utworzeniem polsko-litewskiego FAB-u.Głównym celem utworzenia FAB w Europie jest osiągnięcie maksymalnej pojemności i wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym, skrócenia długości tras lotniczych – z czym wiąże się oszczędność paliwa lotniczego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poprawy efektywności kosztowej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Zgodnie z celami pakietu legislacyjnego Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej II (SES II) funkcjonalne bloki przestrzeni są głównymi elementami umożliwiającymi poprawę współpracy pomiędzy instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej, służącej zwiększeniu efektywności działania i redukcji kosztów. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do utworzenia FAB- ów najpóźniej do 4 grudnia 2012 roku.Na zdjęciu: Sekretarz stanu T.Jarmuziewicz oraz wiceminister transportu LitwyŹródło: www.mi.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published.