Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłasza konkurs na stanowisko:


Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej


Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:


Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

ul. Wieżowa 8

02-147 Warszawa


Do zadań Prezesa, wynikających z ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829, z późn. zm.), należy w szczególności:


1) zapewnienie realizacji zadań przez Agencję zgodnie z prawem Unii Europejskiej i prawem krajowym oraz przepisami międzynarodowymi;

2) uczestniczenie w inicjatywach i projektach międzynarodowych związanych z działalnością Agencji – za zgodą ministra właściwego do spraw transportu;

3) opracowywanie projektów rocznych i pięcioletnich planów działalności Agencji;

4) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Agencji;

5) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;

6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Agencji oraz złożenie wniosku do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o jego zatwierdzenie;

7) sprawowanie zarządu majątkiem Agencji,


a także zapewnienie realizacji zadań kierownika jednostki wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).


Kandydat ubiegający się o powołanie na stanowisko Prezesa powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać wykształcenie wyższe;

2) być żołnierzem rezerwy lub nie podlegać powszechnemu obowiązkowi obrony;

3) być obywatelem polskim;

4) korzystać z pełni praw publicznych;

5) nie być karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym;

7) znać biegle co najmniej język angielski.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– życiorys;

– list motywacyjny;

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;

– kopia dokumentu potwierdzającego, że kandydat jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony,

– kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

– oświadczenie kandydata o niekaraniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– kopie dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym (świadectwa pracy lub

zaświadczenia);

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

– oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – złożone na właściwym wzorze stanowiącym załącznik nr 1a lub 2a do ww. ustawy – dotyczy

kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;

– kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182,

poz. 1228);

– oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska w związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.).


W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 8 sierpnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).


Miejsce składania dokumentów:

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

(bud. C, pokój 324 w godz. 815-1615)

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej”.


Etapy konkursu:

– weryfikacja złożonych dokumentów lub oświadczeń;

– test wiedzy z zakresu tematycznego konkursu;

– sprawdzenie znajomości języka angielskiego, w tym słownictwa specjalistycznego, związanego z zakresem działania Prezesa Agencji;

– zbadanie predyspozycji i umiejętności z zakresu:

– planowania i myślenia strategicznego,

– podejmowania decyzji i odpowiedzialności,

– zarządzania zasobami i zorientowania na osiąganie celów,

– zarządzania personelem,

– skutecznego komunikowania się;

– rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca ocenę prezentacji, w tym ocenę wiedzy i doświadczenia zawodowego.


Zakres tematyczny konkursu:

1) prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej oraz prawo krajowe, dotyczące żeglugi powietrznej:

a) umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

b) rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829, z późn. zm.) oraz inne akty prawne Unii Europejskiej,

c) przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.),

d) ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze oraz inne krajowe akty normatywne związane z żeglugą powietrzną;

2) organizacje lotnicze, w szczególności Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), Organizacja Służb Żeglugi Powietrznej Lotnictwa Cywilnego (CANSO) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA);

3) funkcjonowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR/ATM Master Plan) i infrastruktury łączności, radionawigacji i dozorowania dla potrzeb zarządzania ruchem lotniczym (CNS/ATM) w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) funkcjonowanie Centralnego Systemu Opłat Trasowych (CRCO);

5) systemy jakości, zarządzania bezpieczeństwem i sprawowania nadzoru w zakresie żeglugi powietrznej;

6) zasady współpracy cywilno-wojskowej w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, realizowane w szczególności przez Komitet Cywilno-Wojskowej Współpracy EUROCONTROL (CMIC) i Komitet Zarządzania Ruchem Lotniczym NATO (NATMC);

7) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529) i ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);

8) znajomość języka angielskiego, w tym słownictwa specjalistycznego, związanego z zakresem działania Prezesa Agencji.


Inne informacje:

– organizację i sposób przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 274);

– kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej;

– wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;

– po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone;

– dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 17 49 lub 630 18 75.

Leave a Reply

Your email address will not be published.